CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VIỆT NHẬT

Đề án bảo vệ môi trường

132Đã xem - 2022-03-14 15:36:44

- Trong những năm qua, việc thực hiện nghiêm túc  Luật Bảo vệ môi trường được các chủ Dự án phát triển kinh tế quan tâm và thực hiện tốt các trách nhiệm bảo vệ môi trường. Các chủ doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, đô thị,nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,…trước khi đi vào xây dựng hoạt động phải Đánh giá tác động môi trường hoặc Lập cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 

1. Đề án bảo vệ môi trường là gì ?

Đề án bảo vệ môi trường là loại văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động đối với các doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy cam kết đăng ký bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường. Và tùy thuộc vào quy mô, loại hình dự án mà các doanh nghiệp phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

2. tai sao phải Lập đề án bảo vệ môi trường ?

 Lập đề án bảo vệ môi trường là  để theo dõi diễn biến môi trường xung quang khu vực dự án, đánh giá được tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường thích hợp.

3. Đối tượng Lập đề án bảo vệ môi trường bao gồm:

- Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc báo cáo cam kết bảo vệ môi trường.

Đề án môi trường có 2 dạng

- Đề án môi trường chi tiết: đối với các dự án tương đương với dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều 3 chương 2 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT.

- Đề án môi trường đơn giản: đối với các dự án tương đương với dự án phải lập cam kết bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 15 chương 2 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT.

4. Các bước lập đề án bảo vệ môi trường

Bước 1:  Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như : khảo sát thu thập số liệu về quy mô dự án, khảo sát điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội liên quan đến dự án.

Bước 2:  Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

Bước 3:  Lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khối, mẫu đất, mẫu nước ngầm.

Bước 4:  Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

Bước 5: Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

Bước 6:  Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

Bước 7:  Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án.

Bước 8: Thẩm định và Quyết định phê duyệt de an bao ve moi trường.

Bình luận
Tin liên quan
Về đầu trang
Hotline